Te oud om te werken, te jong voor pensioen


 

Europese beleidsmakers hebben weliswaar de ernst van de dreigende marginalisering van jongeren onderkend, maar blijken een andere potentiële sociale catastrofe over het hoofd te zien. Ook werknemers van middelbare leeftijd worden immers met problemen geconfronteerd. Dat zegt Edoardo Campanella, professor aan de Harvard University en voormalig economisch adviseur van de Italiaanse senaat en econoom bij de World Trade Organization (WTO). De huidige positie van de groep werknemers van middelbare leeftijd zal op termijn volgens de econoom niet houdbaar blijken te zijn. Het Europese beleid moet volgens Campanella dan ook op de gevaren anticiperen en maatregelen nemen om de problemen tijdig op te vangen.

Werknemers van middelbare leeftijd krijgen het moeilijk
“Het lijkt verrassend dat ook werknemers van middelbare leeftijd in de problemen zouden dreigen te komen, aangezien zij op dit ogenblik de winnaars op de arbeidsmarkt lijken,” zegt professor Campanella. “Gevorderde veertigers en jonge vijftigers genieten immers van een stabiele werkgelegenheid, controleren het politieke systeem en zijn minder kwetsbaar voor economische crises dan oudere collega’s die dichter bij hun pensioen staan. Bovendien kan de groep werknemers van middelbare leeftijd in Europa zelfs op beschermende maatregelen terugvallen, wat heeft bijgedragen tot het probleem van de jeugdwerkloosheid.”

Cijfers Europese werkloosheid
“Uit cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling blijkt dat de Europese werkloosheid in de groep van vijfenveertig tot vierenvijftig jaar in vier jaar tijd is toegenomen van 5,2 procent tot 7,7 procent. Tegelijkertijd steeg de jeugdwerkloosheid van 15 procent tot 21,4 procent. Eind vorig jaar werden bij de 50-plussers ongeveer 4 miljoen werklozen geteld, terwijl bij de jongeren tot 24 jaar bijna 6 miljoen werkzoekenden te tellen waren. Die cijfers kunnen verklaren waarom het beleid voor de arbeidspopulatie van middelbare leeftijd geen enkel probleem lijkt te zien.”

Traditionele sectoren gaan verdwijnen
“De benijdenswaardige situatie van de middelbare leeftijd zal echter snel eroderen. Door de toenemende concurrentie uit de opkomende markten en de voortdurende technologische vooruitgang, dreigt deze groep zijn greep op het systeem immers te verliezen. De traditionele sectoren waarin oudere werknemers actief zijn, dreigen snel uit Europa te verdwijnen en hun plaats wordt ingenomen door onder meer hightech-startups, die gedomineerd worden door jongere werknemers. Onder meer ontwikkelingen zoals robotica en autonome mobiliteit zullen tot een herschikking van het economische landschap leiden, waarbij nieuwe opportuniteiten worden gecreëerd voor jongeren en ouderen uit de arbeidsmarkt worden gedreven.”

“In die dynamische omgeving kunnen werknemers alleen bloeien door een voortdurende vorming, een bereidheid tot mobiliteit en een ondernemende instelling. Dit geeft jonge werknemers een gigantisch voordeel. Het is voor oudere werknemers immers veel minder gemakkelijk om nieuwe competenties op te bouwen, zich op een andere locatie te gaan vestigen of een eigen onderneming op te starten. Hoewel die trend wereldwijd kan worden opgetekend, dreigt vooral Europa getroffen te worden. De Europese arbeidspopulatie kent immers een snelle veroudering en zal het wellicht ook moeilijker hebben om van een beschermd werknemersstatuut naar een meer flexibel model over te stappen.”

Schrappen van banen
“Gevreesd moeten worden dat de grote aandacht voor jongeren, zowel in het bedrijfsleven als in de politiek, de situatie in Europa nog verder zal bemoeilijken. Bovendien krijgen de Europese landen door hun grote schuldenlast weinig kansen om kwetsbare economische sectoren te beschermen. Vooral probleemlanden zullen in het streven naar budget-verbeteringen en een grotere concurrentiekracht gedwongen worden om in de openbare sector, een belangrijke werkgever voor de middelbare leeftijd, duizenden banen te schrappen. Door de snelle economische transformatie krijgt de overheid bovendien weinig tijd om begeleidende structurele hervormingen door te voeren.”

Sociaal contract
“Door die fenomenen dreigen miljoenen mensen in een uitzichtloze situatie geduwd te worden waarin ze te oud zijn om nog te werken en te jong zijn om al op pensioen te gaan. Dat verhoogt het risico op sociale instabiliteit en politieke polarisatie. De tegengestelde belangen van jonge en oudere werknemers zullen de sociale cohesie uithollen. De Europese beleidvoerders moeten dan ook dringend ingrijpen, waarbij onder meer moet worden afgestapt van het systeem om verloning te koppelen aan anciënniteit. Er moet ook een nieuw Europees sociaal contract worden opgesteld, waarin solidariteit tussen de generaties wordt gepromoot en een inclusief systeem de creativiteit van jongeren kan koppelen aan de expertise van oudere collega’s.”

Bron: Express

Volg OnzeCoach op Linkedin:
linkedin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *