leerrekeningen

Toename freelancers zegen voor maatschappij


 

De blijvende aangroei van de populatie freelancers zal een belangrijke stimulans betekenen voor de economie. Dat schrijft de Britse ondernemer Luke Johnson en columnist in de zakenkrant Financial Times. De opkomst van steeds grotere groepen freelancers leidt volgens Johnson immers tot de opkomst van nieuwe succesvolle ondernemingen, het stimuleren van innovatie en de creatie van grotere rijkdom. Bovendien creëren freelancers volgens Luke Johnson een populatie die economisch beter is onderlegd en een economie die beter is uitgerust om in te spelen op de uitdagingen die door de moderne wereldwijde markt naar voor worden geschoven.

“De voorbije jaren kon een uitgesproken structurele verschuiving in de Britse arbeidsmarkt worden opgetekend,” merkt Luke Johnson op. “De populatie freelancers kent een constante groei, terwijl het ambtenarenbestand steeds verder wordt afgebouwd. Volgens ramingen van de Royal Society for Arts, Manufactures and Commerce ( RSA) zullen er in Groot-Brittannië over drie jaar meer zelfstandigen dan ambtenaren kunnen worden geteld. Die evolutie heeft belangrijke implicaties voor politieke, cultuur en economie. Dat is op termijn echter een gezonde evolutie, die tot een sterkere economie en een flexibelere bevolking zal leiden.”

“Werknemers in de publieke sector vormen een onderdeel van een gigantische organisatie. Deze ambtenaren zijn vaak lid van een vakbond en kunnen genieten van gegarandeerde pensioenen die door de belastingbetaler worden gefinancierd. De zelfstandigen hebben een tegenovergesteld karakter en kunnen terugvallen op een onafhankelijkheid en vrijheid waarvan ambtenaren alleen maar kunnen dromen. Daartegenover staat echter dat deze freelancers niet kunnen rekenen op het sociale vangnet dat aan ambtenaren en andere werknemers wordt geboden, maar voor de gemeenschap een grote kost betekent.”

“Deze trends zullen niet verdwijnen. De ontwikkelde economieën leven in een periode van besparingen. Er is immers een algemeen besef dat de economie boven zijn stand heeft geleefd, vaak door geld te lenen om de overheidsuitgaven te financieren. In de meeste ontwikkelde landen wordt de omvang van het ambtenarenbestand dan ook gevoelig afgebouwd. De samenleving heeft nood aan burgers die voor zichzelf kunnen zorgen. Een overdreven verzorgingsstaat creëert afhankelijkheid en een gevaarlijke perceptie van verworven rechten, wat uiteindelijk iedereen armer zal maken. Dergelijke systemen zijn in de eenentwintigste eeuw niet langer betaalbaar, zoals Griekenland, Italië en zelfs Frankrijk vandaag ervaren.”

“Het is altijd beter om zelfstandig te zijn dan op steun te moeten rekenen. Bovendien biedt werk een aantal mentale voordelen, ook al blijft de financiële beloning beperkt. Om vaardigheden te behouden, moet het talent constant worden aangescherpt. Arbeid is dan ook zowel voor de werknemer in loondienst als de freelancer van cruciaal belang. De gevolgen van het verdwijnen uit de arbeidsmarkt zullen steeds zwaarder worden. Er moet dan ook een grote aandacht besteed aan de nieuwe arbeidsmarkt, waarin micro-ondernemingen steeds belangrijker worden en de plaats van een aantal grotere entiteiten zullen innemen.”

“De politieke kaders moeten beseffen dat deze fenomenen de maatschappelijke prioriteiten verschuiven en dienen hun beleid aan die nieuwe realiteit aan te passen. Op dit ogenblik vormen de freelancers weliswaar nog een sterk versnipperde groep, maar naarmate hun aantallen groeien zullen ze van technologie gebruik maken om assertiever te worden en ervoor te zorgen dat hun stem even krachtig zal klinken als de vakbondsleiders van traditionele economische sectoren. Deze transformatie vergt echter ook een andere voorbereiding op de arbeidsmarkt. Freelancers moeten immers een all-round kennis hebben en niet alleen hun technologie beheersen, maar ook alle aspecten van de bedrijfsvoering en marketing beheersen.”

“Onderzoek wijst uit dat freelancers het minst geneigd zijn om belastingverhogingen en toenemende overheidsuitgaven te ondersteunen. Deze groep gelooft sterk in de privésector. Een zelfstandige is een kapitalist van nature, wat tegelijkertijd ook een economisch meer onderlegde bevolking belooft. Hoewel de meeste freelancers nooit de basis zullen leggen voor wereldondernemingen, mag niet worden vergeten dat ook figuren zoals Steve Jobs en Bill Gates ooit vanuit de eigen slaapkamer of garage zijn gestart. Hoe groter de freelance-beweging wordt, hoe meer ondernemers het uiteindelijk zullen maken. Dat betekent een stimulans voor innovatie en waardecreatie en de uitbouw van een economie met een grotere concurrentiekracht.”

 

Bron: Express

Volg OnzeCoach op Linkedin:
linkedin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *